O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Nabory

Czym jest RIT? Aktualności Nadużycia Dokumenty strategiczne Sprawozdania

KontaktNabory Rekomendacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Na tej stronie możesz przeglądać ogłoszone nabory wniosków w ramach RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków.

 

LISTA OGŁOSZONYCH NABORÓW:

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17 RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17 RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17

ARCHIWUM NABORÓW:

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15

RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17
RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16
RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16

27.02.2018 r.

Numer naboru:

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18

Termin naboru:

od 2018-03-30 [00:00:00] do 2018-05-09 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie/rundzie konkursu jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2018-03-30 (od godziny 00:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski
2018-05-09 (do godziny 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
wrzesień 2018

Miejsce składania wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
(wyłącznie w sposób wskazany poniżej)


Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregion Zachodni.

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).


Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

 1. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
 2. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 3. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 4. rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
1 302 134,88

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
314 153,51
Data określenia wartość w PLN 2018-01-30 gdzie 1 EUR = 4,1449 PLN

 

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL  27 lutego 2018 roku. Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: 032 77 40 363

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: monika.hacas@slaskie.pl

 

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie (zwykła)

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)

Załącznik nr 3b. Zasady realizacji projektów (zwykła)

Załącznik nr 3c. Zasady realizacji projektów (kwoty ryczałtowe)

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - RIT

Załącznik nr 6. Wzór karty wymogów formalnych

Załącznik nr 7. Wzór karty oceny kryterium negocjacyjnego

Załącznik nr 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - taryfikator

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl - TUTAJ.

________________________________________________________________________________________


29.11.2017 r.

Numer naboru:

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17

Termin naboru:

od 2017-12-29 [07:00:00] do 2018-02-28 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania - 95,00 %
Budżet naboru [PLN] - 26 083 200,00

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 w ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego – RPO WSL 2014-2020

 

Informacje o konkursie

Terminy

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 29.12.2017r. (od godziny 7:00:00)
 2. Termin, do którego można składać wnioski – 28.02.2018 r. (do godziny 12:00:00)
 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, której celem jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 11.2 przyjęta przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2414/227/V/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku)

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie[1]:

26 083 200,00 PLN[2]

6 147 058,82 EUR

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE][3]:

23 337 600,00 PLN[4]

5 500 000,00 EUR


Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)


nie dotyczy


Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie[5]

2 745 600,00 PLN[6]

647 058,82 EUR


Poziom dofinansowania projektu:

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)


Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[7].

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie


5%
Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie Nie dotyczy

 

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308, +48 32 77 40 306,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl,
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu wraz z zasadami

Regulamin procedury odwoławczej konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________31.10.2017 r.

Numer naboru:

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17

Termin naboru:

od 2017-12-22 [07:00:00] do 2018-03-22 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP
Poddziałanie: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania - 95,00 %
Budżet naboru [PLN] - 13 253 673,52

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działania 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020 

 

Informacje o konkursie

Terminy

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 22.12.2017r. (od godziny 7:00:00)
 2. Termin, do którego można składać wnioski – 22.03.2018 r. (do godziny 12:00:00)
 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Kto może składać wnioski?

 1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;
 2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;
 3. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki sektora finansów publicznych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 11.0 przyjęta przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2111/222/V/2017 z dnia 17 października 2017 roku)

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie[1]:

13 253 673,52 PLN[2]

3 073 529,41EUR

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE][3]:

11 858 550,00 PLN[4]

2 750 000,00 EUR

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)


nie dotyczy

Kwota współfinansowania z budżetu państwa projektów w konkursie[5]

1 395 123,52 PLN[6]

323 529,41EUR

Poziom dofinansowania projektu:

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)


Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[7].

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie


5%
Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie Nie dotyczy

 

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 307, +48 32 77 40 320,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl,
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu wraz z zasadami

Regulamin procedury odwoławczej konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________30.10.2017 r.

Numer naboru:

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17

Termin naboru:

od 2017-11-30 [00:00:00] do 2018-01-25 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2017-11-30 (od godziny 00:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski
2018-01-25 (do godziny 12:00:00) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
(wyłącznie w sposób wskazany poniżej)


Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn.zm.);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541)

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

 

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:
Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
 1. opartych o samopomoc i wolontariat,
 2. środowiskowych,
 3. prozatrudnieniowych,
 4. edukacyjnych

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
95,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
12 068 072,17

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 798 588,23
Data określenia wartość w PLN 2017-09-28 gdzie 1 EUR = 4,3122 PLN

 

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: 77 40 478; 77 40 480

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: marta.basinska@slaskie.pl alicja.nowak@slaskie.pl

 

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny

Załącznik nr 7. Wzór karty wymogów formalnych

Załącznik nr 8. Wzór karty oceny kryterium negocjacyjnego

Załącznik nr 9. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - taryfikator

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl - TUTAJ.

________________________________________________________________________________________


27.10.2017 r.

Numer naboru:

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17

Termin naboru:

od 2017-11-27 [00:00:00] do 2018-01-10 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2017-11-27 (od godziny 00:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski
2018-01-10 (do godziny 12:00:00) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
maj 2018

Miejsce składania wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
(wyłącznie w sposób wskazany poniżej)


Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn.zm.);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541 z późn.zm.)

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:


1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
 • tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,
 • wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

2. Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych  i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:

 • tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
 • wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
 • usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
 • rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
 • usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych/z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

4. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.


Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
93,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
8 327 365,53

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
1 931 117,65
Data określenia wartość w PLN 2017-09-28 gdzie 1 EUR = 4,3122 PLN

 

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: 327740554

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: agnieszka.pelczar@slaskie.pl

 

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny

Załącznik nr 5a. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny

Załącznik nr 6. Karta wymogów formalnych

Załącznik nr 7. Karta oceny kryterium negocjacyjnego

Załącznik nr 8. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 9. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - taryfikator

Załącznik nr 11. Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl - TUTAJ.

________________________________________________________________________________________


25.10.2017 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17

Termin naboru:

od 2017-11-30 [00:00:00] do 2017-12-29 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie: 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 w ramach Osi priorytetowej XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2- Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020.

 

Informacje o naborze

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.11.2017 r. (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 29.12.2017 r.(do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018 r.

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 

z wykorzystaniem:
a. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b.
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji jakim jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

 

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmuje dwa typy operacji:

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 2. programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP ( uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2111/222/V/2017 z dnia 17 października 2017 r.) w zakresie przedmiotu konkursu.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 11.4.2 stanowią:

osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

 

 

Finanse[1]

Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny):

196 829,41 EURO

848 767,78 PLN

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

167 305 EURO

721 452,62 PLN

 

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE  + ewentualne współfinansowanie krajowe lub z innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję)

85%

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE):

167 305 EURO

721 452,62 PLN


Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu)


85%

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu:

Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego

 

Poziom wkładu własnego:

(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

15%

Minimalna wartość projektu[2]:

100 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

 

Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl, http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem  i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3b. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ryczałt).

Załącznik nr 4. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Załącznik nr 5. Oświadczenie o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone.

Załącznik nr 6. Standard wsparcia AON.

Załącznik nr 7. Stawki jednostkowe na szkolenia językowe.

Załącznik nr 8. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych.

Załącznik nr 9. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Załącznik nr 10. Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020.

Załącznik nr 11. Regulamin procedury odwoławczej.

Załącznik nr 12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalfikacji.

Załącznik nr 13. Lista sprawdzająca dla procesu sporządzania umowy dofinansowania.

 

Harmonogram konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

29.08.2017 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY


Numer naboru:

RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

Termin naboru:

od 2017-09-29 [00:00:00] do 2017-10-31 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 7. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT
Poziom dofinansowania: 100,00 %
Budżet naboru [PLN] 1 250 254,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020.

 

Informacje o naborze

 

Terminy

ermin, od którego można składać wnioski - 29.09.2017 (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 31.10.2017 (do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – KWIECIEŃ 2018 / II KWARTAŁ 2018

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 

z wykorzystaniem:
a. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b.
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)[1] bezrobotne i nieaktywne zawodowo na obszarach rewitalizowanych[2] RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Kto może składać wnioski?

 1. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.
 1. O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach rewitalizowanych[3]Subregionu Zachodniego.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.2 stanowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety(szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmuje następujące typy operacji[4]:

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[5]
 3. Wsparcie pomostowe[6]

IOK określiło warunki i procedury udzielania wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę następujące:

a) Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

 • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
 • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością;

Instytucja Organizująca Konkurs opracowała Standard udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.2 RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP (uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1684/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia  2017 roku) w zakresie przedmiotu konkursu.

 

Finanse[7]


Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny):


294 225,88 EURO

1 250 254,03 PLN[8]


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

294 225,88 EURO

1 250 254,03 PLN[9]


Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE  + ewentualne współfinansowanie krajowe lub z innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję)

Co do zasady maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony
w umowie o dofinansowanie projektu.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE):

250 092 EURO

1 062 715,94 PLN[10]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu)


85%

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu:

Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego

 

Kwota współfinansowania krajowego:

44 133,88 EURO

187 538,10 PLN[11]


Poziom finansowania krajowego:


10%

 

Poziom wkładu własnego:

(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

5% wartości projektu pomniejszonej o wartość środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Minimalna wartość projektu[12]


100 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Inne ważne informacje

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu
nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl, http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 3. Karta weryfikacji poprawności wniosku.

Załącznik nr 4a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 4b. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ryczałt)

Załącznik nr 5. Karta oceny formalnej.

Załącznik nr 6a. Karta oceny merytorycznej IP RIT RPO WSL.

Załącznik nr 6b. Karta oceny merytorycznej IP RPO WSL.

Załącznik nr 7. Karta oceny kryterium negocjacyjnego.

Załącznik nr 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Załącznik nr 9. Oświadczenie o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone.

Załącznik nr 10. Standard wsparcia AON.

Załącznik nr 11. Standard wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Załącznik nr 12. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Załącznik nr 13. Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020.

Załącznik nr 14. Regulamin procedury odwoławczej.

Załącznik nr 15. Regulamin KOP.

 

Lista wniosków spełniających wymogi formalne przekazanych do oceny formalnej

Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

 

Lista wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

31.07.2017 r.

20.10.2017 r.
Informacja dla projektodawców o zmianach w ogłoszeniu konkursu
17 października 2017 r. Instytucja Zarządzająca przychylając się do prośby Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Zachodniego zmieniła regulamin konkursu wraz z ogłoszeniem. Zmianie uległ termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie  z 31 października 2017 r. na 28 grudnia 2017 r., zaś termin szacowanego rozstrzygnięcia konkursu  z maja 2018 r. na lipiec 2018 r.


Numer naboru:

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17

Termin naboru:

od 2017-08-31 [07:00:00] do 2017-12-28 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT
Poziom dofinansowania: 85,00%
Budżet naboru [PLN] 9 772 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020

 

Informacje o naborze


Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31-08-2017 r. (od godz. 07:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 28-12-2017 r. (do godz. 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 r.

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami.

 

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 5. Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

9 772 470,00 PLN[1], tj. 2 300 000 Euro

W tym 3 900 000 PLN na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE):

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

9 772 470,00 PLN, tj. 2 300 000 Euro

W tym 3 900 000 PLN na projekty realizowane w formule grantowej. IOK zastrzega możliwość przesunięcia alokacji pomiędzy formułą grantową i niegrantową. Zakłada się, że środki niewykorzystane w formule grantowej zostaną wykorzystane na projekty z formuły niegrantowej [lub odwrotnie].

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)


nie dotyczy

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

nie dotyczy


Poziom dofinansowania projektu:

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)


Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Maksymalna wartość projektu – 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych.

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie


10%, tj. 977 247,00 PLN
Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie Nie dotyczy

 

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302

 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 5.2.2 RIT Zachodni (typ 2 projektu) - nieaktualny, obowiązywał do 16.10.2017 r.
Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - nieaktualny, obowiązywał do 01.09.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (projekt grantowy) - nieaktualny, obowiązywał do 01.09.2017 r.
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - nieaktualny, obowiązywał do 01.09.2017 r.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu - nieaktualny, obowiązywał do 01.09.2017 r.

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020 - nieaktualny, obowiązywał do 01.09.2017 r.

 

Regulamin konkursu 5.2.2 RIT Zachodni (typ 2 projektu) - aktualny, obowiązuje od 17.10.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - aktualny, obowiązuje od 02.09.2017 r.

Wzrór umowy o dofinansowanie (projekt grantowy) - obowiązuje od 02.09.2017 r.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR 2014-2020 - aktualny, obowiązuje od 02.09.2017 r.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________


31.07.2017 r.


Numer naboru:

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17

Termin naboru:

od 2017-08-31 [07:00:00] do 2017-12-29 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT
Poziom dofinansowania: 85,00%
Budżet naboru [PLN] 8 072 910,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020

 

Informacje o naborze


Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31-08-2017 r. (od godz. 07:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 29-12-2017 r. (do godz. 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 r.

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami.

 

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 5. Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:


8 072 910,00 PLN[1], tj. 1 900 000 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE):

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)


8 072 910,00 PLN, tj. EUR 1 900 000 EUR

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu (%)


max. 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

nie dotyczy


Poziom dofinansowania projektu:

- środków UE

- środków BP (jeśli dotyczy)

(maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)


Maksymalna wartość projektu – całkowite wydatki kwalifikowalne nie przekraczają 8 000 000 PLN[2].

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie


10%, tj. 807 291,00 PLN
Wartość środków przeznaczonych na mechanizm racjonalnych usprawnień w konkursie Nie dotyczy

 

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302

 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 5.2.2 RIT Zachodni (typ 1 projektu)
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________


30.06.2017 r.

30.08.2017 r.

Wydłużono termin składania wniosków z 29 września 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 października 2017 roku (do godz. 12:00:00), a orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru na marzec 2018 r.

 


Numer naboru:

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17

Termin naboru:

od 2017-07-31 [00:00:00] do 2017-10-31 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 9 040 179,99

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Typy projektów:

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.


2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

 

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 31 lipca 2017 r. (od godz. 0:00) do dnia 31 października 2017 r. (do godz. 12:00:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/(Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 roku

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

9 040 179,99 [1] PLN

2 164 794,06 EUR

Poziom dofinansowania:

 

95%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

8 088 582,10 [2] PLN

1 936 921,00 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

951 597,89 [3] PLN

227 873,06 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10%

 

Poziom wkładu własnego:

(minimalny)

5%

Finansowanie ogółem[4]:


9 515 978,94 [5] PLN

2 278 730,59 EUR

 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się  na procedurę odwoławczą   
452 009,00 PLN

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

(jeśli dotyczy)

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

 

 

Zgodnie z art. 46 ustawy wdrożeniowej, IOK dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Jednocześnie wskazuje, że w takim przypadku zostanie zachowana zasada równego traktowania, co oznacza objęcie dofinansowaniem wszystkich podmiotów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, albo objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 (nieaktualny, obowiązywał do 28.08.2017 r.)

Regulamin konkursu RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 (aktualny, obowiązuje od 29.08.2017 r.)

 

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) z załącznikami

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny

Załącznik nr 7. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - taryfikator

Załącznik nr 9. Karta wymogów formalnych

Załącznik nr 10. Karta oceny kryterium negocjacyjnego

Errata do Załącznika nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

 

Lista złożonych projektów w konkursie RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.11.02.02.IZ.01-24-175/17

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

30.06.2017 r.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

Termin naboru:

od 2017-07-31 [00:00:00] do 2017-09-29 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 3 812 688,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Typy projektów:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

 1. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
 2. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 3. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności    i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 4. rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1870);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).

 

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 31 lipca 2017 r. (od godziny 0:00:00) do dnia 29 września 2017 r. (do godz. 12:00:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1241/199/V/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 roku

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

3 812 688,00[1] PLN

913 000,00 EUR

 

Poziom dofinansowania:

85%


Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

3 812 688,00[2] PLN

913 000,00 EUR

 

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%


Poziom wkładu własnego:

minimalny

 

15%

Finansowanie ogółem[3]:


4 485 515,29[4] PLN

1 074 117,65 EUR

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów  w konkursie zabezpiecza się  na procedurę odwoławczą


190 634,40 PLN
Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

 

 

Zgodnie z art. 46 ustawy wdrożeniowej, IOK dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Jednocześnie wskazuje, że w takim przypadku zostanie zachowana zasada równego traktowania, co oznacza objęcie dofinansowaniem wszystkich podmiotów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, albo objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór umowy z załącznikami

Załącznik nr 3a. Wzór umowy (kwoty ryczałtowe) z załącznikami

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny

Załącznik nr 7. Karta wymogów formalnych

Załącznik nr 8. Karta oceny kryterium negocjacyjnego

Załącznik nr 9. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - taryfikator

Errata do Załącznika nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

 

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
Lista wniosków ocenionych na etapie oceny formalnej ze wskazaniem wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

28.06.2017 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

Termin naboru:

od 2017-07-31 [00:00:00] do 2017-08-31 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 7. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 431 958,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020.

 

Informacje o naborze

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 31.07.2017 (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 31.08.2017 (do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – LUTY 2018 / I KWARTAŁ 2018

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 

z wykorzystaniem:
a. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b.
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych ze zwiększeniem możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)[1] poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Kto może składać wnioski?

W odniesieniu do typów operacji 1-3:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego;
 • Lokalne Grupy Działania.

 

W odniesieniu do typu 4 operacji:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.1.2 stanowią:

osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a) bezrobotne,
b) nieaktywne zawodowo

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmuje następujące typy operacji[2]:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[3]:
  a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
  b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
  a. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia[4].
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.: a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki[5], spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
  b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia[6] dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia[7] stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem[8]).
 4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:
  a. pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

103 438,23 EURO

431 958,05 PLN [9]

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego   wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi   przez właściwą instytucję)

95%

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

92 550 EURO

386 488,80 PLN [10]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu)

85%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

10 888,23 EURO

45 469,25 PLN [11]

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10%

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:
(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

5%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

Do 10 % finansowania unijnego na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl, http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 3. Karta weryfikacji poprawności wniosku.

Załącznik nr 4a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 18.12.2017)

Załącznik nr 4b. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ryczałt) (nieaktualny, obowiązywał do 18.12.2017)

Załącznik nr 5. Karta oceny formalnej.

Załącznik nr 6a. Karta oceny merytorycznej IP RIT RPO WSL.

Załącznik nr 6b. Karta oceny merytorycznej IP RPO WSL.

Załącznik nr 7. Karta oceny kryterium negocjacyjnego.

Załącznik nr 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Załącznik nr 9. Oświadczenie o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone.

Załącznik nr 10. Standard wsparcia AON.

Załącznik nr 11. Standard udzielania wsparcia w postaci staży i praktyk zawodowych.

Załącznik nr 12. Standard udzielania wsparcia związanego z subsydiowanym zatrudnieniem.

Załącznik nr 13. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Załącznik nr 14. Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020.

Załącznik nr 15. Regulamin procedury odwoławczej.

Załącznik nr 16. Regulamin KOP.

Załącznik nr 17. Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.

 

Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

Lista wniosków spełnijąca wymogi formalne przekazanych do oceny formalnej

Lista wniosków ocenionych pozytywnie na ocenie formalnej, przekazanych do oceny merytorycznej

 

Załącznik nr 4a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 19.12.2017)

Załącznik nr 4b. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ryczałt) (aktualny, obowiązuje od 19.12.2017)

 

Lista projektów ocenionych pozytywnie, z wyszczególnieniem rekomendowanych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

07.06.2017 r.


Numer naboru:

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17

Termin naboru:

od 2017-07-07 [00:00:00] do 2017-09-29 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00%
Budżet naboru [PLN] 20 192 419,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Subregion Zachodni)

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

 

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
 2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 7.07.2017 r. (od godziny 0:00) do dnia 29.09.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 800/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
Luty 2018 r.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

20 192 419,39 PLN[1] tj. 4 783 120 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:[EFRR/EFS]


19 486 905,60 PLN[2] tj. 4 616 000 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

705 513,79 PLN[3] tj. 167 120 EUR

Wartość projektu:

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.


Kwota dofinansowania projektu:

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.


Poziom wkładu własnego:

5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 009 620,97 PLN.


 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerami telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.


Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 4.5.2. RIT Zachodni
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji

 

Wnioski wybrane do dofinansowania

Imienna lista Członków KOP

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________


30.05.2017 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17

Termin naboru:

od 2017-06-30 [00:00:00] do 2017-08-30 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00%
Budżet naboru [PLN] 36 250 382,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA , Działania 10.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH, Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujące typy projektów:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.06.2017 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 30.08.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2662/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 z zm., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
Marzec 2018 r.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

36 250 382,54 PLN[1] tj. 8 586 882,35 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:[EFRR/EFS]


32 434 552,80 PLN[2] tj.7 683 000,00 EUR


Kwota współfinansowania z budżetu państwa

3 815 829,74 PLN[3] tj. 903 882,35 EUR

Wartość projektu:

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[4]


Kwota dofinansowania projektu:

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.


Poziom wkładu własnego:

5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 812 519,12 PLN.


 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerami telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.


Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 10.3.2. RIT Zachodni
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________

28.04.2017 r.

02.09.2017 r.

Informujemy o zmianie wzoru umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowaniu oraz Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020

 

23.08.2017 r.

Wydłużono termin składania wniosków z 28 sierpnia 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 29 września 2017 roku (do godz. 12:00:00), a orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru na kwiecień 2018 r.


Numer naboru:

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17

Termin naboru:

od 2017-05-28 [00:00:00] do 2017-09-29 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT
Poziom dofinansowania: 85,00%
Budżet naboru [PLN] 13 655 419,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów , Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni.

 

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:

 1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
 2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
 3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
 4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 28.05.2017 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 29.09.2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 800/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
Kwiecień 2018 r.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

13 655 419,48 PLN[1] tj.3 233 352,94 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:[EFRR/EFS]


12 218 006,90 PLN [2] tj. 2 893 000,00 EUR


Kwota współfinansowania z budżetu państwa

1 437 412,58 PLN[3] tj. 340 352,94 EUR

Wartość projektu:

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych


Poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[4]


Kwota dofinansowania projektu:

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.


 

Poziom wkładu własnego:*

Minimum 15%

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 365 541,95 PLN


Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerami telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 5.1.2 RIT Zachodni (nieaktualny, obowiązywał do 21.08.2017)
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja nieaktualna, obowiązywał do 01.09.2017)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (wersja nieaktualna, obowiązywał do 01.09.2017)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (wersja nieaktualna, obowiązywał do 01.09.2017)
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (wersja nieaktualna, obowiązywała do 01.09.2017)

 

Regulamin konkursu 5.1.2. RIT Zachodni (aktualny, obowiązuje od 22.08.2017)

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja aktualna, obowiązuje od 02.09.2017)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (wersja aktualna, obowiązuje do 02.09.2017)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (wersja aktualna, obowiązuje od 02.09.2017)

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (wersja aktualna, obowiązuje od 02.09.2017)

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________

17.02.2017 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY


Numer naboru:

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

Termin naboru:

od 2017-03-20 [00:00:00] do 2017-04-19 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 1 717 782,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Zachodni

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

 

Typy projektów:

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

 1. opartych o samopomoc i wolontariat,
 2. środowiskowych,
 3. prozatrudnieniowych,
 4. edukacyjnych

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn. zm);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1541).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta -wniosku o dofinansowanie projektu).

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 20 marca 2017 r. (od godziny 0:00) do dnia 19 kwietnia 2017 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 294/171/V/2017 z dnia 14.02.2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 roku

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 717 782,88 PLN[1]

396 625,00 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 536 963,63 PLN[2]

354 875,00 EUR

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

180 819,25 PLN[3]

41 750,00 EUR

 

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 

95 % dofinansowania

Minimalny poziom wkładu własnego:

5% wartości wydatków kwalifikowanych

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

85 889,14 PLN.

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 9.1.2 RIT Zachodni

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 3a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, ryczałt

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny

Załącznik nr 7. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 8. Taryfikator

Załączniki do umów o dofinansowanie

 

Lista złożonych wniosków - konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

 

Lista projektów wybranych do dofinansownia

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

31.08.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

22.12.2017 r.

Informujemy, iż określony w Regulaminie termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z miesiąca grudnia 2017 r. na miesiąc marzec 2018 r.  Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie.

 

28.04.2017 r.

Informujemy, że dla zachowania jednolitości podejścia w poszczególnych IOK, Zarząd Województwa Śląskiego podjął 25 kwietnia 2017 r. uchwałę nr 829/189/V/2017 o zmianie terminu złożenia wniosków, przez wskazanie jako terminu zakończenia naboru godz. 12.00.00 (z dokładnością do sekundy), w ustalonej dla każdego z naborów dacie dziennej oraz uchwałę nr 833/189/V/2017 z dnia 25.04.2017 r. doszczegóławiając zapisy regulaminu. Wykaz zmian oraz aktualny Regulamin naboru znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

30.11.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

25.10.2016.
Informujemy, iż nastąpiła zmiana regulaminu konkursu, instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 2) i procedury odwoławczej (załącznik nr 4). Zmianie uległ także terminu trwania konkursu. Nabór będzie trwał do 30.05.2017 r. Wykaz zmian jest dostępny w załączniku ogłoszenia.

 

Numer naboru:

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16

Termin naboru:

od 2016-09-30 [00:00:00] do 2017-05-30 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 39 758 760,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

 

Konkurs dedykowany zgodnie z limitami określonymi w regulaminie konkursu


Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałaniu 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu ZachodniegoTypy projektów:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego;

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 30.05.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.


Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl


Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów
IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 800/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
Marzec 2018 r.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

39 758 760,63 PLN[1] tj. 9 232 267,65 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

35 573 627,93 PLN[2] tj. 8 260 450,00 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

4 185 132,70 PLN[3] tj. 971 817,65 EUR

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 987 938,03 PLN

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 4.3.2 RIT Zachodni (nieaktualny, obowiązywał do 24.10.2016)
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (nieaktualna, obowiązywała do 24.10.2016)
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016)
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (nieaktualny, obowiązywał do 24.10.2016)
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji - nieaktualny

 

Regulamin konkursu 4.3.2 RIT Zachodni (nieaktualny, obowiązywał do 24.04.2017)

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualna, obowiązuje od 25.10.2016)

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (aktualny, obowiązuje do 25.10.2016)

Wykaz zmian do pakietu aplikacyjnego 4.3.2

 

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał od 29.11.2016 do 01.09.2017)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał od 29.11.2016 do 01.09.2017)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał od 29.11.2016 do 01.09.2017)

 

Regulamin konkursu 4.3.2. RIT Zachodni (nieaktualny, obowiązuje do 18.12.2017)

Wykaz zmian wprowadzonych w dniu 25.04.2017 (Załącznik nr 1 do uchwały nr 833 /189/V/2017 z dnia 25.04.2017)

 

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 02.09.2017)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 02.09.2017)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 02.09.2017)

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020 (aktualny, obowiązuje od 02.09.2017)

 

Regulamin konkursu 4.3.2. RIT Zachodni (aktualny, obowiązuje od 19.12.2017)

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys