O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Działaj lokalnie

Działaj Lokalnie
Wyniki: CRIS
Wyniki: FL „Ramża”

Działaj Lokalnie

Od 2006 roku czyli od V edycji Działaj Lokalnie Związek współfinansuje projekty realizowane w ramach tej inicjatywy. Od tego czasu w ramach tego zadania Związek współpracuje z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Począwszy od roku 2010 Związek również dofinansowuję „Działaj Lokalnie!" realizowane przez Fundusz Lokalny „Ramża" z Czerwionki Leszczyn. Od początku współpracy Biuro Zwiazku bierze udział w komisji oceniającej projekty.

 

Informacje o Programie "Działaj Lokalnie"

 

„Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Jaki jest cel programu?

Celem „Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

 

Z jakich źródeł pochodzi finansowanie programu?

Program finansowany jest ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo wspierane przez samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.

 

Jak przyznawane są dotacje?

„DZIAŁAJ LOKALNIE" TO JEDYNY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM, W KTÓRYM DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ NA POZIOMIE LOKALNYM. Umożliwia to współpraca z partnerem programu — siecią Lokalnych Organizacji Grantowych (LOG).

 

W pierwszych trzech edycjach programu dotacje przyznawane były w konkursach ogólnopolskich. Następnie, kiedy począwszy od 2004 roku zaczęliśmy tworzyć ogólnopolską sieć LOG, program przeszedł ewolucję i ma teraz nieporównanie większy zasięg i większy wpływ na zmiany społeczne.

 

Sieć LOG obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do aktualnych 52 członków.

 

Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Każdy LOG pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie części kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %).

 

Co roku LOG ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego konkursu LOG przyznaje około 10 grantów (w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych) na realizację projektów, które:

* aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego
* przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
* mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
* są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
* w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

 

Lokalne konkursy prowadzone są według jednakowych zasad. Nacisk położony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość i otwartość.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

O grant mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Większość beneficjentów LOG to lokalne grupy mieszkańców, do których dotychczas albo nie docierały informacje o ogólnopolskich programach, albo nie miały one wystarczającej wiary we własne siły, aby ubiegać się w nich o dotacje. W Programie „Działaj Lokalnie" organizacje, które ostatecznie przekazują środki, są w bliskim kontakcie z potencjalnymi beneficjentami. To ma duże znaczenie dla zachęcenia mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do wzięcia udziału w konkursie.

 

W odróżnieniu od innych ogólnopolskich programów, w „Działaj Lokalnie" decyzje o dofinansowaniu projektów zapadają na poziomie lokalnym, jako efekt pracy lokalnej komisji grantowej skupiającej niezależne autorytety. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. LOG przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

 

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Dotację mogą być przeznaczona na projekty związane z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie" to już ponad dwa tysiące zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.

 

(tekst pochodzi z www.dzialajlokalnie.pl)

 

Więcej informacji na http://www.dzialajlokalnie.pl/strona.php?p=390


Fot. www.dzialajlokalnie.pl Warsztaty działaj lokalnie


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys