O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Wsparcie szkolnictwa zawodowego
31.01.2017

W dniu wczorajszym w Biurze Związku odbyło się spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów w największym stopniu przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.Udzielane wsparcie w obszarze kształcenia zawodowego powinno przyczyniać się do:
a) wyposażenia uczniów szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w kwalifikacje zawodowe i kompetencje niezbędne na rynku pracy,

b) zapewnienia nauczycielom kształcenia zawodowego oraz instruktorom praktycznej nauki zawodu możliwości aktualizowania swojej wiedzy,

c) modernizacji oferty kształcenia i dostosowania jej do potrzeb lokalnego rynku pracy,

d) zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii,

e) zwiększenia udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy dla uczniów szkół lub placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które były omawiane podczas spotkania informacyjnego.

 

DO POBRANIA:

Informacje dot. konkursu

Kwalifikowalność wydatków

Startegia RIT Subregionu Zachodniego

 




powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys