O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Śląski System Informacji Turystycznej

ŚSIT
ŚSIT w Subregionie
Pliki do pobrania
Punkty Informacji Turystycznej

Śląski System Informacji Turystycznej

Charakterystyka projektu „Śląski System informacji Turystycznej"

Tytuł projektu: ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

 

Cele strategiczne - uzasadnienie projektu:


Niniejszy projekt przyczynia się do realizacji zapisów Programu Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, a jego głównym celem jest: „Podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby korzystających z oferty turystycznej".

 

Zakres działań:


W ramach realizacji niniejszego projektu wykonane zostaną 2 komponenty: komponent analogowy i komponent cyfrowy.

 

Komponent analogowy przewiduje następujący zakres projektu:
1.Wyposażenie analogowe punktów informacji turystycznej, w tym:
- Meble (stoły, krzesła, szafy, stojaki na materiały, biurka komputerowe, kontuary obsługi itp.),
- Oznakowanie punktów informacji turystycznej,
- Oznakowanie wybranych atrakcji turystycznych,
- Materiały informacyjno – promocyjne.

 

Komponent cyfrowy przewiduje następujący zakres projektu:
2. Wyposażenie cyfrowe punktów informacji turystycznej, w tym:
- Sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
- Sprzęt cyfrowy audio – video,
- Multimedialne materiały informacyjno – promocyjne,
- Infokioski,
- Uczestnictwo punktów informacji turystycznej w tworzeniu i rozwoju regionalnej cyfrowej bazy danych.

 

Efekty:


Produkty projektu (wyposażenie analogowe i cyfrowe) przekazane nieodpłatnie punktom informacji turystycznej umożliwią integracje poszczególnych podmiotów w Śląski System Informacji Turystycznej. Jednocześnie przeprowadzony zostanie proces certyfikacji punktów informacji turystycznej, po zakończeniu projektu, co podniesie jakość usług i ocenę poszczególnych projektów – w wyniku zrealizowania niniejszego przedsięwzięcia oraz zgodnie z zapisami Programu Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej.

 

Role poszczególnych partnerów:


- Wnioskodawca / Beneficjent
Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach, odpowiada za koordynowanie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (we współpracy z Partnerami Subregionalnymi i Beneficjentami Końcowymi). Zabezpiecza wkład własny dla projektu. Odpowiada za wdrażanie, realizacje rzeczową i rozliczenie finansowe projektu oraz monitorowanie i raportowanie w odniesieniu do Instytucji Wdrażającej, a także kontakty z poszczególnymi partnerami.

 

- Partnerzy Subregionalni
Partnerzy Subregionalni odpowiadają za koordynowanie przygotowania projektu na obszarze ich działania, a także za wdrażanie, monitorowanie oraz raportowanie do ŚOT przebiegu wdrażania projektu. Jednocześnie Partnerzy Subregionalni odpowiadają za wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości w realizacji projektu lub niewłaściwego wykorzystania przekazanej pomocy przez Beneficjentów Końcowych, na ich obszarze działania. Jednocześnie Partnerzy Subregionalni odpowiadają za dystrybucję i redystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych (drukowanych oraz multimedialnych).

 

- Beneficjenci końcowi
Zadaniem Beneficjenta Końcowego w niniejszym projekcie jest użytkowanie przekazanej pomocy (w ramach komponentu analogowego i cyfrowego), a także opracowywanie rocznych planów dystrybucji materiałów informacyjno – promocyjnych, a co za tym idzie również dystrybucja tych materiałów. Jednocześnie należy zaznaczyć że do obowiązków Beneficjentów Końcowych należy wskazanie lokalizacji infokiosków (nieodpłatnie przekazanych w ramach projektu), a także dokonanie wszystkich uzgodnień formalnych związanych z instalacją infokiosków, w oparciu o przekazaną przez ŚOT dokumentację techniczną.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:


Do niniejszego projektu przystąpić mogą istniejące i nowopowstające punkty informacji turystycznej, które poddały się dobrowolnemu procesowi audytowemu wykonywanemu przez Śląską Organizację Turystyczną. W wyniku niniejszego audytu zdefiniowano zapotrzebowanie poszczególnych punktów informacji turystycznej związane z realizacją komponentów: analogowego i cyfrowego. Cały wkład finansowy do projektu wnosi Wnioskodawca – Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach.

 

Partnerzy Subregionalni zobowiązani będą do zapewnienia pracowników do obsługi projektów na poziomie subregionalnym.
Beneficjenci Końcowi nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z przygotowaniem projektu oraz nie będą partycypować w kosztach wkładu własnego wymaganego w projekcie.

 

Jednocześnie zaznaczyć należy że beneficjenci końcowi zobowiązani będą do: pokrycia kosztów ubezpieczenia otrzymanego nieodpłatnie analogowego i cyfrowego wyposażenia, pokrycia kosztów napraw pogwarancyjnych, a także utrzymania trwałości projektu – czyli utrzymania działalności punktów informacji turystycznych oraz infokiosków (jeśli dotyczą) przez okres 5 lat od zakończenia i rozliczenia finansowego projektu. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostały ujęte w załączonych umowach partnerskich.

 

Źródła dofinansowania:


Opisywany projekt planowany jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach RPO WSL 2007 – 2013 Działanie 3.3 System Informacji Turystycznej. Planowany poziom dofinansowania dla projektu: 85%.

 

Planowany termin realizacji projektu:


- Faza przygotowawcza: opracowanie aplikacji projektowej do dnia 30.11.2009 roku
- Faza realizacyjna: lata 2011 – 2013.

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby".

Projekt: "Śląski System Informacji Turystycznej". Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna. Wartość projektu: 14 530 000 PLN. Wartość dofinansowania 12 350 500 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Wyposażenie punktu informacji turystycznej. Wyposażenie punktu informacji turystycznej. Wyposażenie punktu informacji turystycznej. Galeria zdjęć Śląskiego Sytemu Informacji Turystycznej

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys